Think Mink!

OWH

Ogólne warunki handlowe

Stan na dzień 26.07.2023

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują wyłącznie w stosunku do przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub funduszy specjalnych prawa publicznego.
 2. Zawieramy umowy wyłącznie na podstawie naszych Ogólnych Warunków Handlowych, chyba że wyrazimy wyraźną zgodę w formie pisemnej na obowiązywanie Ogólnych Warunków Handlowych zamawiającego, odbiegających od naszych Ogólnych Warunków Handlowych. Indywidualne porozumienia mają w każdym przypadku pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami sprzedaży.
 3. Nasze oferty są niewiążące.

II. Zakres naszego obowiązku dostawy

 1. Miarodajne jest nasze potwierdzenie zamówienia. Pozostałe informacje, takie jak te zawarte w dokumentacji technicznej, w szczególności w odniesieniu do rysunków i ilustracji, stanowią jedynie informacje przybliżone, chyba że są one wyraźnie określone jako wiążące. Nie stanowią one zapewnienia właściwości, chyba że zostało to w szczególny sposób wyrażone.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w przedmiocie dostawy w zakresie konstrukcji i wykonania w celu dostosowania do dalszego rozwoju technicznego, o ile zmiana lub odchylenie są dla zamawiającego możliwe do zaakceptowania.

III. Warunki płatności

 1. Jeżeli zamawiający popadł w zwłokę z uregulowaniem naszej należnej zapłaty, naliczane są odsetki za zwłokę w wysokości 9 punktów procentowych powyżej aktualnej bazowej stopy procentowej. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia wyższych szkód spowodowanych zwłoką.
 2. Kompensacja jest możliwa wyłącznie wówczas, gdy roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.
 3. Jeżeli zamawiający zalega z zapłatą naszych należności przez okres dłuższy niż dwa tygodnie lub jeżeli nastąpi istotne pogorszenie jego sytuacji majątkowej, wszystkie nasze należności od zamawiającego stają się wymagalne. W przypadku dalszych dostaw możemy zażądać płatności z góry lub złożenia zabezpieczenia.

IV. Czas dostawy

 1. Jeżeli termin dostawy mierzony w dniach/miesiącach/latach został wyraźnie uzgodniony jako wiążący, jego bieg rozpoczyna się z chwilą porozumienia się co do wszystkich szczegółów umowy w formie pisemnej, w szczególności również w odniesieniu do wykonania przedmiotu dostawy. Terminy dostaw ulegają przesunięciu o okres, w którym takie porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte. Jeżeli zamawiający nie dostarczy nam w odpowiednim czasie dokumentów wymaganych do realizacji, w szczególności rysunków lub wzorów części do konstrukcji lub materiałów próbnych do testowania, lub jeżeli nie wypełni terminowo on swoich obowiązków umownych (w szczególności zobowiązań płatniczych), okresy lub terminy dostaw ulegną przesunięciu co najmniej o okres opóźnienia. Powyższe dotyczy również zmian w przedmiocie dostawy, za które odpowiada zamawiąjący.
  Nieprzewidziane przeszkody pozostające poza naszym wpływem (w szczególności strajki, awarie, opóźnienia w dostawach) powodują przesunięcie okresów lub terminów dostaw o okres ich oddziaływania.
 2. W przypadku zwłoki z naszej strony, zamawiający musi wyznaczyć nam najpierw czterotygodniowy okres dodatkowy na spełnienie świadczenia.

V. Przejście ryzyka

 1. Jeżeli towar ma zostać wysłany do zamawiającego, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na zamawiającego z chwilą wysyłki do zamawiającego, tj. najpóźniej z chwilą opuszczenia zakładu lub magazynu. Powyższe obowiązuje niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu lub czy podjęliśmy się montażu. Nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia ubezpieczenia transportowego.
 2. Jeżeli zamawiający odpowiada za opóźnienie w wysyłce, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia przechodzi na zamawiającego z chwilą zgłoszenia gotowości do wysyłki.

VI. Zastrzeżenie własności

 1. Zastrzegamy sobie własność dostarczonych przez nas przedmiotów (towar objęty zastrzeżeniem własności) do momentu, gdy wszystkie nasze należności wynikające ze stosunków handlowych z zamawiającym zostaną zaspokojone i ze strony zamawiającego nie będą istniały żadne zobowiązania wobec nas. Przeniesienie własności zastrzeżonego towaru na osoby trzecie jest dozwolone wyłącznie wówczas, gdy odbywa się ono w ramach prawidłowych transakcji handlowych zamawiającego, a zamawiający zastrzega sobie własność zastrzeżonego towaru do momentu zapłaty wszystkich swoich należności wynikających ze stosunków handlowych z osobą trzecią. Zamawiający niniejszym przenosi na nas swoje należności w wysokości uzgodnionej z nami ceny sprzedaży (wraz z podatkiem VAT) z tytułu odsprzedaży zastrzeżonego towaru. Do odwołania zamawiający jest uprawniony do ściągnięcia należności będących przedmiotem cesji. Nasze uprawnienie do samodzielnego ściągnięcia należności pozostaje nienaruszone. Nie będziemy jednak ściągać należności, dopóki zamawiający wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych z pobranych wpływów, nie popadł w zwłokę z płatnościami, a w szczególności nie złożono wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego ani nie wstrzymano płatności.
 2. Dopóki prawo własności nie zostało jeszcze przeniesione, zamawiający musi nas niezwłocznie poinformować, jeżeli dostarczony przedmiot zostanie objęty zajęciem lub narażony na inne ingerencje osób trzecich.
 3. Jeżeli towar podlegający zastrzeżeniu własności jest połączony z innymi rzeczami w taki sposób, że stanie się on integralną częścią nowej rzeczy, staniemy się współwłaścicielami nowej rzeczy. Jeżeli nasza własność ustanie, zamawiający przeniesie na nas (współ)własność nowej rzeczy. Będzie on przechowywał dla nas tę rzecz bezpłatnie. Nasz udział we współwłasności zostanie określony w obu przypadkach proporcjonalnie według stosunku wartości faktury za towar zastrzeżony do wartości sprzedaży nowej rzeczy. W odniesieniu do sprzedaży nowej rzeczy, punkt 1 stosuje się odpowiednio, przy czym zamawiający dokona cesji części należności odpowiadającej naszemu udziałowi we współwłasności na naszą rzecz.
 4. Jeżeli wartość zastrzeżonego przez zamawiającego towaru powiększona o wartość należności będących przedmiotrem cesji na naszą rzecz przekroczy sumę należności przysługujących nam od zamawiającego o więcej niż 20%, zwolnimy nadwyżkę zabezpieczeń według naszego uznania.

VII. Gwarancja

 1. Prawa gwarancyjne zamawiającego zakładają, że należycie wypełnił on swoje obowiązki w zakresie kontroli towarów i poinformowania o wadach.
 2. Jeżeli nasza dostawa lub usługa jest wadliwa, zamawiający może, według naszego uznania, początkowo żądać jedynie usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeśli żądanie to ma być związane z terminem, termin ten musi wynosić co najmniej cztery tygodnie. W przypadku niepowodzenia ponownego spełnienia świadczenia zamawiający może obniżyć cenę lub, według własnego wyboru, odstąpić od umowy.
 3. Możemy odmówić usunięcia wady lub wykonania dostawy zastępczej, dopóki zamawiający nie zapłaci nam zaliczki proporcjonalnej do ekonomicznego znaczenia wady lub zapewnionej właściwości w stosunku do uzgodnionego wynagrodzenia.

VIII. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Ponosimy odpowiedzialność za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu spowodowanego niedbałym naruszeniem obowiązków z naszej strony lub umyślnym albo niedbałym naruszeniem obowiązków ze strony naszego przedstawiciela prawnego lub osoby, której powierzyliśmy wykonanie obowiązków.
 2. Za pozostałe szkody ponosimy odpowiedzialność wyłącznie wówczas, gdy wynikają one z rażąco niedbałego naruszenia obowiązków z naszej strony lub z umyślnego albo rażąco niedbałego naruszenia obowiązków ze strony naszego przedstawiciela prawnego lub osoby, której powierzyliśmy wykonanie obowiązków.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza umowa, jej wykonanie i wszelkie stosunki prawne między Stronami podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
 2. Miejscem spełnienia świadczenia i wyłącznym miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy jest lub stanie się nieważne, pozostała część umowy pozostaje ważna.

August Mink GmbH & Co. KG
Produkcja szczotek technicznych
Wilhelm-Zwick-Straße 13
D-73035 Göppingen-Jebenhausen