Think Mink!

OWH

Ogólne warunki handlowe

Stan na dzień 19.11.2021

I. Postanowienia ogólne

 1. Umowy zawieramy wyłącznie zgodnie z naszymi OWH, chyba że uzgodniono na piśmie coś odmiennego. Odmienne warunki Zamawiającego nie obowiązują również wtedy, gdy nie wyrazimy sprzeciwu.
 2. Nasze oferty są niezobowiązujące.

II. Zakres naszego zobowiązania do dostawy

 1. Miarodajne jest nasze potwierdzenie zamówienia. Dane zamieszczone w dokumentacji technicznej, takie jak rysunki, ilustracje itp. obowiązują jedynie w przybliżeniu, chyba że wyraźnie podano, że są wiążące. Tego rodzaju dane, a w szczególności dane eksploatacyjne, opisy sposobu pracy itp., mają określać, co należy uważać za nasze świadczenie umowne. Nie są one przyrzeczeniem określonych właściwości, chyba że wyrażone to zostało w szczególny sposób.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia niewielkich lub korzystnych dla naszych partnerów umownych zmian przedmiotu dostawy w zakresie jego konstrukcji i sposobu wykonania, które podyktowane są dostosowaniem do rozwoju techniki.

III. Warunki płatności

 1. Zamawiający, który jest konsumentem w rozumieniu § 13 BGB [niemiecki kodeks cywilny], zobowiązany jest oprocentować wymagalne należności w wysokości 5 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej, o której jest mowa w § 247 BGB, natomiast Zamawiający, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB, w wysokości 8 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej, o której jest mowa w § 247 BGB.
 2. Wzajemne rozliczenie lub dochodzenie prawa do zatrzymania cudzej rzeczy możliwe jest tylko w przypadku, gdy prawa wzajemne są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.
 3. Gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce dłużej niż przez 2 tygodnie, lub gdy nastąpi istotne pogorszenie jego sytuacji majątkowej, wszystkie nasze roszczenia wobec Zamawiającego stają się wymagalne. Za kolejne dostawy możemy zażądać płatności z góry lub zabezpieczeń.

IV. Termin dostawy

 1. Gdy termin dostawy został jednoznacznie określony jako wiążący, to jego bieg rozpoczyna się, gdy w odniesieniu do wszelkich szczegółów umowy, a w szczególności co do wykonania przedmiotu dostawy, istnieje obopólna zgodność stwierdzona na piśmie. Terminy dostawy przesuwają się o okres czasu, w którym nie osiągnięto jeszcze porozumienia. W przypadku, gdy Zamawiający nie przekaże na czas dokumentacji potrzebnej do wykonania, np. rysunków lub wzorów do konstrukcji lub materiałów do przeprowadzenia prób, lub nie wywiąże się na czas ze swoich zobowiązań umownych (np. ze zobowiązań płatniczych), to okresy lub terminy dostaw przesuwają się co najmniej o okres zwłoki. Analogiczne uregulowanie obowiązuje w przypadku zmian przedmiotu dostawy, za które odpowiada Zamawiający. Nieprzewidziane przeszkody, na które nie mamy wpływu (np. strajk, awaria, zwłoka u poddostawców itp.), powodują przesunięcie okresów lub terminów dostaw o taki okres czasu, przez który oddziaływały.
 2. W przypadku, gdy będziemy w zwłoce, Zamawiający zobowiązany jest zakreślić nam stosowny dodatkowy termin. Po bezskutecznym upływie takiego terminu może on odstąpić od umowy. Żądanie odszkodowania z tytułu niewykonania jest wykluczone.
 3. Gdy wykonanie naszego świadczenie nie jest możliwe z naszego powodu, Zamawiający może odstąpić od umowy. Żądanie odszkodowania z tytułu niewykonania jest wykluczone.

V. Przejście ryzyka

 1. Wysyłka odbywa się na warunkach z naszego zakładu lub magazynu na ryzyko Zamawiającego, również wtedy, gdy uzgodniono bezpłatną dostawę lub podejmujemy się montażu. Nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia ubezpieczenia transportowego.
 2. Gdy za opóźnienie wysyłki odpowiada Zamawiający, ryzyko związane z określeniem gotowości do wysyłki przechodzi na Zamawiającego.

VI. Zastrzeżenie własności

 1. Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczonych przez nas przedmiotów (towar zastrzeżony) do momentu, aż wszelkie nasze roszczenia wynikające ze stosunków handlowych z Zamawiającym zostaną zaspokojone i zostaniemy uwolnieni od wszelkich ewentualnych zobowiązań na rzecz Zamawiającego. Przeniesienie własności towarów zastrzeżonych na osoby trzecie dozwolone jest tylko wtedy, gdy nastąpi ono w ramach zwyczajnych transakcji handlowych Zamawiającego i gdy dokona on wobec takiej osoby trzeciej zastrzeżenia własności towaru zastrzeżonego aż do zapłaty wszelkich swoich należności wynikających ze stosunków handlowych z tą osobą trzecią. Zamawiający przenosi niniejszym na naszą rzecz swoje należności z tytułu odsprzedaży towaru zastrzeżonego. Aż do odwołania Zamawiający uprawniony jest do ściągania scedowanych należności.
 2. Gdy towar zastrzeżony połączony jest z innymi rzeczami w taki sposób, że staje się istotną częścią nowej rzeczy, stajemy się współwłaścicielem takiej nowej rzeczy. W przypadku, gdy nasza własność zaginie, Zamawiający przyznaje nam niniejszym współwłasność do nowej rzeczy. Rzecz taką przechowa dla nas bezpłatnie. Nasz udział we współwłasności określany jest w obu przypadkach według stosunku wartości towaru zastrzeżonego określonej na fakturze, do wartości sprzedaży nowej rzeczy. W przypadku sprzedaży nowej rzeczy odpowiednie zastosowanie ma punkt pierwszy, przy czym Zamawiający ceduje na nas odpowiednią część należności odpowiadającą naszemu udziałowi we współwłasności.
 3. W przypadku, gdy wartość towaru zastrzeżonego u Zamawiającego powiększona o wartość scedowanych na nas należności przekracza wartość przysługujących nam od Zamawiającego należności o więcej niż 20%, to zobowiązani jesteśmy do zwolnienia nadmiernych zabezpieczeń wg naszego wyboru.

VII. Gwarancja

 1. Gdy nasza dostawa lub świadczenie jest wadliwe, Zamawiający może żądać wg naszego wyboru usunięcia wady lub dostawy rzeczy wolnej od wad. W wypadku, gdy Zamawiający po pierwszym wezwaniu zakreślił bezskutecznie kolejny dodatkowy termin, albo gdy usunięcie wady lub dostawa rzeczy wolnej od wad się nie powiodły, Zamawiający może wg swojego wyboru żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Żądanie odszkodowania z tytułu niewykonania jest wykluczone.
 2. W przypadku, gdy wada spowodowana jest wadliwością produktu poddostawcy, który jako całość stał się komponentem przedmiotu dostawy, i gdy Zamawiający jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB, cedujemy nasze roszczenia, które przysługują nam wobec poddostawcy, na Zamawiającego, który zobowiązany jest do wytoczenia powództwa najpierw przeciwko poddostawcy, zanim wytoczy powództwo przeciwko nam.
 3. Gdy nasza dostawa lub świadczenie pozbawione jest jednoznacznie przyrzeczonej właściwości, ponosimy odpowiedzialność w zakresie wykraczającym poza punkty 1 i 2 w ramach celu, jaki przyświecał wydaniu takiego przyrzeczenia, również odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania. Nasza odpowiedzialność ograniczona jest do zakresu, z którym należy się liczyć w przypadku wystąpienia takiej szkody przy zwyczajnym biegu spraw.
 4. Możemy odmówić naprawy lub dostawy zastępczej do chwili, aż Zamawiający zapłaci nam określoną przez nas procentową kwotę wcześniejszego świadczenia, która jest adekwatna do ekonomicznego znaczenia wady lub właściwości przyrzeczonej za uzgodnione wynagrodzenie.

VIII. Ochrona danych

Dane, które otrzymaliśmy w związku ze stosunkiem handlowym z Zamawiającym, niezależnie czy bezpośrednio od Zamawiającego, czy od osoby trzeciej, mamy prawo przetwarzać w rozumieniu [niemieckiej] federalnej ustawy o ochronie danych.

IX. Pozostałe prawa Zamawiającego – roszczenia odszkodowawcze – odstąpienie od umowy

 1. O ile w niniejszych OWH uregulowano wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody, nie dotyczą one szkód wynikających z utraty życia, doznania obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, które spowodowane są wynikającym z niedbalstwa naruszeniem obowiązków przez nas lub umyślnym lub wynikającym z niedbalstwa naruszeniem obowiązków przez naszych przedstawicieli prawnych lub naszych pomocników w wypełnieniu świadczenia.
 2. So ile w niniejszych OWH uregulowano wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody, nie dotyczą one szkód, które spowodowane są wynikającym z rażącego niedbalstwa naruszeniem obowiązków przez nas lub umyślnym lub wynikającym z rażącego niedbalstwa naruszeniem obowiązków przez naszych przedstawicieli prawnych lub naszych pomocników w wypełnieniu świadczenia.
 3. Jeżeli poza postanowieniami punktów IX.1 i IX.2 w danym przypadku ze względu na szczególny interes Zamawiającego oraz inne okoliczności rażąco niesłuszne wydaje się być wykluczenie lub ograniczenie ustawowych praw i roszczeń Zamawiającego w związku ze szczególnym zawinieniem z naszej strony, odpowiadamy za takie szkody, z których wystąpieniem należy liczyć się przy zwyczajnym biegu spraw, jednakże nie więcej niż do wysokości wartości dostawy.
 4. Poza tym, wszelkie prawa i roszczenia Zamawiającego nie wymienione wyraźnie w niniejszych OWH są wykluczone w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. Zgodnie z powyższym wykluczone są w szczególności ustawowe przepisy dotyczące wypowiedzenia i odstąpienia, roszczenia odszkodowawcze z tytułu zwłoki, niemożności, zawinionego nienależytego wykonania zobowiązania umownego, zawinienia przy zawieraniu umowy oraz z czynów niedozwolonych popełnionych w związku z niniejszą umową.

X. Procedura rozstrzygania sporów

Firma August Mink GmbH & Co. KG nie bierze udziału w postępowaniach rozstrzygania sporów przed konsumenckim sądem arbitrażowym zgodnie z ustawą o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (niem. VSBG).

XI. Postanowienia końcowe

 1. Do niniejszej umowy i jej realizacji ma zastosowanie prawo niemieckie.
 2. W przypadku, gdy któreś z postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieważne, to pozostałe postanowienia umowy pozostają ważne.
 3. Miejscem wykonania i właściwością miejscową sądu jest miejscowość naszej siedziby.

August Mink GmbH & Co. KG
Produkcja szczotek technicznych
Wilhelm-Zwick-Straße 13
D-73035 Göppingen-Jebenhausen